17.1 C
New York
Saturday, March 25, 2023
Home Special ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

തയ്യാറാക്കിയത്: പ്രശസ്ത ജോതിഷ പണ്ഡിതൻ പയ്യന്നൂർ ശശിധരപ്പൊതുവാൾ

🕉️ നക്ഷത്രവാരഫലം

2021 ഫിബ്രവരി 7 മുതൽ 13 വരെ ജന്മ രാശിക്കൂറുകളെ ആസ്പദമാക്കി

☮️മേടം രാശി (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യപാദം)
ആരോഗ്യപരമായി വാരം തൃപതികരമായിരിക്കില്ല പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരുo – ആത്മവിശ്വാസ കുറവുകൾ അനുഭവപ്പെടും – കലാ കായി മത്സരങ്ങളിലും ഇൻർവ്യൂകളിലും ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് അനു കുല ഫലങ്ങൾ പ്രതിയ്ക്കാം – സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണങ്കിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പീഡനങ്ങശങ്ങ് ഏല്ക്കണ്ടി വരും
പരിഹാരങ്ങൾ – ഭദ്രകാളി കാവുകളിൽ കടുമധുര പായസം – രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി വിളക്ക്- മാല സമർപ്പിക്ക

☮️ എടവം രാശി (കർത്തിക അവസാന മൂന്നു പാദവും രോഹിണിയും മകീര്യം ആദ്യ രണ്ട് പാദവും ചേർന്നതു്) തടഞ്ഞുവെച്ച വായ്പാ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി കിട്ടും അകന്ന് നില്ക്കുന്ന അയൽക്കാരുമായി അടുക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും – അപ്രതിക്ഷിത ദൂര യാത്രകൾ വേണ്ടി വരും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാദം
പരിഹാരം മഹാവിഷ്ണുവിന് പാൽപ്പായസം സമർപ്പിക്കുക

☮️ മിഥുനം രാശി ( മകീര്യം അവസാന പകുതി തിരുവാതിര, പൂന്നർതം ആദ്യ പാദം)
അഷ്ടമ വ്യാഴം അഷ്ടമശനി സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലമാണ്.. ഗൃഹത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മംഗളകർമ്മത്തിന് വേണ്ട സാമ്പത്തികത്തിന് ചില വഴികൾ തുറന്ന് കിട്ടും ബന്ധുജനങ്ങൾ സഹായത്തിനെത്തു o
യാത്രകൾ കൊണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാകും – പരിഹാരങ്ങൾ :- ശാസ്താവിന് നീരാജനം
മാഹി വിഷ്ണുവിന് സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി ഇവ കഴിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

☮️ കർക്കിടകം രാശി
(പൂണർതം അവസാനപാദം പൂയ്യം ആയില്യം)

നിർത്തി വെച്ച പ്രവർത്തികൾ പുനരാംഭിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിയ്ക്കും
സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെട്ടു o ഗൃഹത്ത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കുവാൻ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും- ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അർച്ചനയും വഴിപാടും സമർപ്പിക്കുക

☮️ ചിങ്ങം രാശി (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യപാദം)
ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ചില വിഷമതകൾ അനുഭവപ്പെട്ട യ്ക്കാം പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് തിളങ്ങുവാൻ അവസരങ്ങൾ വന്ന് ചേരും പരിഹാരങ്ങൾ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപ്പായസം, പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക

☮️ കന്നിരാശി (ഉത്രം അവസാന 3 പാദവും
അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യ പാദവും ചേർന്നത)

പൊതുവിൽ അനുകൂല സമയമണങ്കിലും ബാഹ്യതടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ട് കർമ്മമേഖല സ്തംഭിയ്ക്കും – രേഖാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ വേണം
ബന്ധുക്കൾ വേണ്ട രീതിയിൽ സഹകരിക്കില്ല. പരിഹാരങ്ങൾ — മഹാവിഷ്ണുഭജനവും ശാസ്താ ഭജനവും നടത്തുക

☮️ തുലാവം രാശി (ചിത്തിര അവസാന പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖം ആദ്യ മൂന്ന പാദവും ചേർന്നത് )
വിദേശ യാത്ര വേണ്ടവർക്ക് തടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങി കിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കുവാൻ പ്രയാസപ്പെടും – തക്കസമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം കിട്ടും
ത്വക്ക് രോഗം – അലർജി മൂലം ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്ന് ചേരും-പരിഹാരങ്ങൾ – ദേവി ഭജനവും – സർപ്പപ്രീതികരമായ പ്രാർത്ഥനകളും ചെയ്യുക

☮️ വൃശ്ചിക രാശി (വിശാഖം അവസാന പാദം അനിഴം തൃക്കേട്ട)
ഗവർമ്മേണ്ടിൽ നിന്ന് സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക നുകൂല സമയമാണ്. – ഭവന നിർമ്മാണ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന സമയമാന്ന് – അപ്രതിക്ഷിത ധനാഗമത്തിന് സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. – പരിഹാരങ്ങൾ: മഹാവിഷ്ണുഭജനം ശാസ്താ ഭജനം നടത്തുക

☮️ ധനു രാശി – (മൂല o, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യപാദം) ഇവർക്ക് ഈ വാരം സാമ്പത്തികമായി മെച്ചമുള്ളതാണ് – കർമ്മമേഖലയിൽ ഉന്നർവ്വ് ഉണ്ടാകും
ശത്രുക്കൾ നിഷ്പ്രഭരാകം
പരിഹാരങ്ങൾ – ശാസ്താ ഭജനവും ദേവി ഭജനവും നടത്തുക

☮️ മകരം രാശി – (ഉത്രാടം അവസാനമുന്ന് പാദവും തിരുവോണവും അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിയും)
ജന്മശനിയും ജന്മവ്യാഴം നടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയമാണ് – സ്ഥാനഭ്രംശം സ്വജന കലഹം , വിഷാഗ്നി ഭയം ധനനാശം ഫലം – പരിഹാരം :-
വ്യാഴ പ്രീതിയ്ക്ക് മഹാവിഷ്ണുവിന് പാൽ പ്പായസവും ശാസ്ത് വിന് നീരാജനവും സമർപ്പിയ്ക്കുക

☮️ കുംഭം രാശി – (അവിട്ടം അവസാന പകുതിയും ചതയം , പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യ മൂന്ന് പാദവും )
. ദുര സഞ്ചാരവും , ധനനഷ്ടം, അപവാദം കേൾക്കാനിടവരിക ശ്ത്രു വൃദ്ധി മുതലായവയാണ് ഫലം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന കാര്യത്തിൽ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം – ഭൂമി വില്പനയാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തടസ്സങ്ങൾ വന്ന് ചേരും
ശാസ്താ ഭജനം ദേവി ഭജനം ഇവ നടത്തിയാൽ ദോഷങ്ങൾക്ക് ശക്തി കുറയും

☮️ മീനം രാശീ (പൂരുരുട്ടാതി അവസാനപാദം ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)
പ്രവർത്തി. മേഖലയിൽ വിജയം കൈവരിക്കും ശത്രുക്കൾ നിഷ്പ്രഭരാകും – വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി കൂടി ചേരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങ വന്നുചേരും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണ് വിവാഹ മന്യേഷിക്കുന്നവർക്ക് ശുഭവാർത്തകൾ കേൾക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാ
ദേവീപ്രീതികരമായ വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക

FACEBOOK - COMMENTS

WEBSITE - COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

ഇമ്മാനുവൽ മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയിൽ ശ്രീ.ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് പങ്കെടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഹൂസ്റ്റൺ, ടെക്സസ് - മാർച്ച് 24 ന്, ടെക്സാസിലെ ഹൂസ്റ്റണിലുള്ള ഇമ്മാനുവൽ മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയിൽ മുൻ മജീഷ്യൻ ശ്രീ.ഗോപിനാഥ് പങ്കെടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇടവകയുടെ സംഘടനയായ യുവജന സഖ്യവും ഗായകസംഘവും...

സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യം: മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനവും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാകേണ്ടതും അവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു. കേരള സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് നേരന്വേഷണം എന്ന പേരില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന...

അടൂരില്‍ കരിയര്‍ എക്സ്പോ 23 തൊഴില്‍ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു

കേരളത്തിലെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക്, മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷന്‍ അടൂര്‍ ടൗണ്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് യു.പി.സ്‌കൂളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച തൊഴില്‍ മേള നിയമസഭ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ ചിറ്റയം...

വാർത്തകൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ | 2023 | മാർച്ച് 25 | ശനി

◾ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന നടനും മുന്‍ എം.പിയുമായ ഇന്നസെന്റിന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നുവെന്ന് വിപിഎസ് ലേക്‍ഷോര്‍ ഹോസ്‍പിറ്റല്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്നസെന്റ് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നതെന്നും...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: