17.1 C
New York
Thursday, October 21, 2021
Home Special ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

തയ്യാറാക്കിയത്: പ്രശസ്ത ജോതിഷ പണ്ഡിതൻ പയ്യന്നൂർ ശശിധരപ്പൊതുവാൾ

🕉️ നക്ഷത്ര വാരഫലം
2021 ജനുവരി 31 മുതൽ ഫിബ്രവരി 06 വരെ നക്ഷത്ര വാരഫലം

🕎 മേടം രാശി (അശ്വതി ഭരണി – കാർത്തിക 1/4)
സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടും ഗൃഹനിർമ്മാണകാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പർമ്മിറ്റ് കൾ പാസ്സായി കിട്ടും ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ വേണം – വീഴ്ച പറ്റാൻ സാദ്ധ്യത
പരിഹാരങ്ങൾ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്കു മാല – പായസം സമർപ്പിച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
🕎 എടവം രാശി (കാർത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകീര്യം 1/2)
വിവാഹാലോചനകളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് വാരം അനുകൂലം – സാമ്പത്തി പ്രതിസന്ധി മൂലം ചിട്ടി , വായ്പ്പാ തവണ കൾ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം – പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ചെറു കലഹങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം
പരിഹാരം – വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്ക്- മാല, പാൽപ്പായസം സമർപ്പിച്ച്‌ പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
🕎 മിഥുനം രാശി (മകീര്യം 1/2 തിരുവാതിര പൂണർതം 3/4)
ആരോഗ്യ വിഷയത്തിൽ പണം ചിലവാക്കണ്ടി വരും – സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിലധികം യാത്രകൾ വേണ്ടി വരും സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ മാറി നില്ക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെടും
പരിഹാര o – ശാസ്താവിന് നീരാജ്ജനം – വിഷ്ണുവിങ്കൽ പാൽപ്പായസം, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ പാരായണം മുതലായവ ചെയ്യുക
🕎 കർക്കിടകം രാശി (പൂണർതം 1/4, പൂയ്യം, ആയില്യം, ) അകന്ന് നില്ക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് യോജിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്ന് ചേരും- വിടുപണി ആലോചിക്കുന്നവർക്ക്
അനുകൂല സമയമാണ് പ്രവത്തിതടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങി കിട്ടും
ദേവിക്ഷേത്രത്തിൽ കടും മധുര പായസം സമർപ്പിച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
☮️ ചിങ്ങം രാശീ (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)
ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളോ അധികാരങ്ങളോ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട സമയമാണ് – ദൂര സഞ്ചാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഗുണം ലഭിക്കില്ല -പിതൃപ്രീതിയില്ലത്തതും ദോഷാനുഭവം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയാക്കും.
പരിഹാരം – ഹനുമാൻ സ്വാമിഭജനം കൊണ്ട് ദോഷനുഭവം കുറക്കുവാൻ സാധിക്കും
കന്നി രാശി (ഉത്രം3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2)
ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെടും പ്രണയിക്കുന്നവർക്കു തടസ്സങ്ങൾ മാറി കിട്ടും വിദ്യാത്ഥികൾക്ക് ഈ വാരം ഗുണമാണ്
ദോഷഫലങ്ങൾ കുറക്കുവാൻ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി യ്ക്ക് പാലഭിഷേകം പുഷ്പ്പാഞ്ജലി നടത്തി പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
☮️ തുലാവം രാശി (ചിത്തിര 1/2, ചോതി വിശാഖം 3/4)
പതന ഭയം ഉണ്ടാകും – അനാവശ്യ ചിലവു ക്രമാതി ധമായി വർദ്ധിയ്ക്കും പ്രവാസികൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള സമയമാണ് – അലർജി രോഗമുള്ളവർക്ക് രോഗ വർദ്ധന പ്രതീക്ഷിക്കണം
പരിഹാരം – ശാസ്താവിന് നീരാജനം, ദേവിയ്ക്ക് കടുംപായസം മുതലായവ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക
☮️ വൃശ്ചികം രാശി – (വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
ആരോഗ്യപരമായ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടും വിച്ചാർത്ഥികൾക്ക് പഠന കാര്യത്തിൽ അലസത വർദ്ധിയ്ക്കും വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ശുഭസു ചകങ്ങളായ വിവരങ്ങൾ ലഭിയ്ക്കും
പരാഹാരം – ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ പായസം വിളക്ക്- മാലാ , പുഷ്പാഞ്ജലി സമർപ്പിയ്ക്കുക
☮️ ധനു രാശി – (മൂലം -പൂരാടം ഉത്രാടം 1/4)
നഷ്ടപ്പെട്ട രേഖകളിൽ പുതിയവ കിട്ടാനുള്ള നടപടികളിൽ വിജയ സാദ്ധ്യത – കുടുംബത്തി സൗമ്യമായ
അന്തരിക്ഷം ഉണ്ടാകും അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള സമയമാണ് – മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
പരിഹാരങ്ങൾ – ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്ക് മാല, പായസം കഴിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക.
☮️ മകരം രാശി (ഉത്രാടം 3/4 തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)
ഇവർക്ക് ജന്മ ശനി ജന്മവ്യാഴ o നടക്കുന്ന സമയമാണ് – വിഷാഗ്നി ഭയം ബന്ധുക്കൾക്ക് രോഗ ദുരിതങ്ങൾ യാത്ര ദ്യരീതങ്ങൾ സ്വജന കലഹം , ധനനാശം മുതലായ അനുഭവപെടാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള സമയമാണ് – പരിഹാരങ്ങൾ – വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ പാരായണം ചെയ്തു വിഷ്ണുഭജനവും ശാസ്താ ഭജനവും ചെയ്യുക
☮️ കുംഭം രാശി (അവിട്ടം 1/2 ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി ) –
അസഹൃ ദുഃഖം, ധനനഷ്ടം, സന്താന ക്ലേശം ശ്രത്രു വൃദ്ധിയവയാണ് ഫലം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപ്പായസം വഴിപാട് ഉം ഏഴര ശനി ദോഷപരിഹാരമായി ശാസ്താവിന്
നീരാഞ്ജനം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക
☮️ മീനം രാശി – (പൂരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി )
അഭിഷ്ടസിദ്ധി, ധനലാഭം, സ്ഥാനപ്രാപ്തി, പ്രതാപ ശക്തി , രാജ ബഹുമതി. കാര്യവിജയ o
മുതലായവഫലം
ഗുന്നാ ഭാവൃദ്ധിയ്ക്കായി ദേവി പ്രീതികരമായ വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിക്കുക –

COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

കാവ്യപൂർവം അയ്യപ്പന് …….

1949 ഒക്ടോബർ 27-ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ബാലരാമപുരത്ത് അറുമുഖന്റെയും മുത്തമ്മാളുവിന്റെയും മകനായി എ.അയ്യപ്പൻ ജനിച്ചു. ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പിന്നീട് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ സ്കൂൾ പാർലിമെന്റ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ച്...

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ആര്‍ത്തവ അവധി അനുവദിച്ച് സ്വിഗ്ഗി.

ഡെലിവറി പാര്‍ട്ണര്‍മാരായ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മാസത്തില്‍ രണ്ടു ദിവസം ആര്‍ത്തവ അവധി അനുവദിക്കുമെന്ന് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഭക്ഷണ വിതരണ കമ്ബനിയായ സ്വിഗ്ഗി. ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വാര്‍ത്താകുറിപ്പിലാണ് കമ്ബനി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കൂടുതല്‍ സമയം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകള്‍ക്ക്...

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പാക്കും.

ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ട് മുതല്‍ 18 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പാക്കാന്‍ ആലോചന. 12 മുതല്‍ 18 വയസ്സുവരെയുള്ളവര്‍ക്കാണ് ആദ്യം നല്‍കുക.തുടര്‍ന്ന് അഞ്ചു വയസ്സു മുതല്‍ 11 വയസ്സ്...

വികാസ് സ്കൂളിലെ 30 ഭിന്ന ശേഷി കുട്ടികൾക്ക് ഫ്ലോറിഡ കൈരളി ആർട്സ് ക്ലബ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ വിതരണം നടത്തി

ഫ്ലോറിഡ: ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പുകൾപെറ്റ ഫ്ലോറിഡയിലെ കൈരളി ആർട്സ് ക്ലബ് തിരുവല്ല വികാസ് സ്കൂളിലെ ഭിന്ന ശേഷിക്കാരായ 30 കുട്ടികൾക്ക് പഠനാവശ്യത്തിനായി സ്മാർട്ട്ഫോ ണുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയതോടെ പാവപ്പെട്ടവരായ...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: