17.1 C
New York
Thursday, February 9, 2023
Home Special ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

Bootstrap Example

തയ്യാറാക്കിയത്: പ്രശസ്ത ജോതിഷ പണ്ഡിതൻ പയ്യന്നൂർ ശശിധരപ്പൊതുവാൾ

🕉️ നക്ഷത്ര വാരഫലം
2021 ജനുവരി 31 മുതൽ ഫിബ്രവരി 06 വരെ നക്ഷത്ര വാരഫലം

🕎 മേടം രാശി (അശ്വതി ഭരണി – കാർത്തിക 1/4)
സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടും ഗൃഹനിർമ്മാണകാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പർമ്മിറ്റ് കൾ പാസ്സായി കിട്ടും ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ വേണം – വീഴ്ച പറ്റാൻ സാദ്ധ്യത
പരിഹാരങ്ങൾ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്കു മാല – പായസം സമർപ്പിച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
🕎 എടവം രാശി (കാർത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകീര്യം 1/2)
വിവാഹാലോചനകളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് വാരം അനുകൂലം – സാമ്പത്തി പ്രതിസന്ധി മൂലം ചിട്ടി , വായ്പ്പാ തവണ കൾ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം – പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ചെറു കലഹങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം
പരിഹാരം – വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്ക്- മാല, പാൽപ്പായസം സമർപ്പിച്ച്‌ പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
🕎 മിഥുനം രാശി (മകീര്യം 1/2 തിരുവാതിര പൂണർതം 3/4)
ആരോഗ്യ വിഷയത്തിൽ പണം ചിലവാക്കണ്ടി വരും – സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിലധികം യാത്രകൾ വേണ്ടി വരും സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ മാറി നില്ക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെടും
പരിഹാര o – ശാസ്താവിന് നീരാജ്ജനം – വിഷ്ണുവിങ്കൽ പാൽപ്പായസം, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ പാരായണം മുതലായവ ചെയ്യുക
🕎 കർക്കിടകം രാശി (പൂണർതം 1/4, പൂയ്യം, ആയില്യം, ) അകന്ന് നില്ക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് യോജിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്ന് ചേരും- വിടുപണി ആലോചിക്കുന്നവർക്ക്
അനുകൂല സമയമാണ് പ്രവത്തിതടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങി കിട്ടും
ദേവിക്ഷേത്രത്തിൽ കടും മധുര പായസം സമർപ്പിച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
☮️ ചിങ്ങം രാശീ (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)
ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളോ അധികാരങ്ങളോ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട സമയമാണ് – ദൂര സഞ്ചാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഗുണം ലഭിക്കില്ല -പിതൃപ്രീതിയില്ലത്തതും ദോഷാനുഭവം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയാക്കും.
പരിഹാരം – ഹനുമാൻ സ്വാമിഭജനം കൊണ്ട് ദോഷനുഭവം കുറക്കുവാൻ സാധിക്കും
കന്നി രാശി (ഉത്രം3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2)
ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെടും പ്രണയിക്കുന്നവർക്കു തടസ്സങ്ങൾ മാറി കിട്ടും വിദ്യാത്ഥികൾക്ക് ഈ വാരം ഗുണമാണ്
ദോഷഫലങ്ങൾ കുറക്കുവാൻ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി യ്ക്ക് പാലഭിഷേകം പുഷ്പ്പാഞ്ജലി നടത്തി പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
☮️ തുലാവം രാശി (ചിത്തിര 1/2, ചോതി വിശാഖം 3/4)
പതന ഭയം ഉണ്ടാകും – അനാവശ്യ ചിലവു ക്രമാതി ധമായി വർദ്ധിയ്ക്കും പ്രവാസികൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള സമയമാണ് – അലർജി രോഗമുള്ളവർക്ക് രോഗ വർദ്ധന പ്രതീക്ഷിക്കണം
പരിഹാരം – ശാസ്താവിന് നീരാജനം, ദേവിയ്ക്ക് കടുംപായസം മുതലായവ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക
☮️ വൃശ്ചികം രാശി – (വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
ആരോഗ്യപരമായ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടും വിച്ചാർത്ഥികൾക്ക് പഠന കാര്യത്തിൽ അലസത വർദ്ധിയ്ക്കും വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ശുഭസു ചകങ്ങളായ വിവരങ്ങൾ ലഭിയ്ക്കും
പരാഹാരം – ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ പായസം വിളക്ക്- മാലാ , പുഷ്പാഞ്ജലി സമർപ്പിയ്ക്കുക
☮️ ധനു രാശി – (മൂലം -പൂരാടം ഉത്രാടം 1/4)
നഷ്ടപ്പെട്ട രേഖകളിൽ പുതിയവ കിട്ടാനുള്ള നടപടികളിൽ വിജയ സാദ്ധ്യത – കുടുംബത്തി സൗമ്യമായ
അന്തരിക്ഷം ഉണ്ടാകും അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള സമയമാണ് – മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
പരിഹാരങ്ങൾ – ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്ക് മാല, പായസം കഴിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക.
☮️ മകരം രാശി (ഉത്രാടം 3/4 തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)
ഇവർക്ക് ജന്മ ശനി ജന്മവ്യാഴ o നടക്കുന്ന സമയമാണ് – വിഷാഗ്നി ഭയം ബന്ധുക്കൾക്ക് രോഗ ദുരിതങ്ങൾ യാത്ര ദ്യരീതങ്ങൾ സ്വജന കലഹം , ധനനാശം മുതലായ അനുഭവപെടാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള സമയമാണ് – പരിഹാരങ്ങൾ – വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ പാരായണം ചെയ്തു വിഷ്ണുഭജനവും ശാസ്താ ഭജനവും ചെയ്യുക
☮️ കുംഭം രാശി (അവിട്ടം 1/2 ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി ) –
അസഹൃ ദുഃഖം, ധനനഷ്ടം, സന്താന ക്ലേശം ശ്രത്രു വൃദ്ധിയവയാണ് ഫലം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപ്പായസം വഴിപാട് ഉം ഏഴര ശനി ദോഷപരിഹാരമായി ശാസ്താവിന്
നീരാഞ്ജനം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക
☮️ മീനം രാശി – (പൂരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി )
അഭിഷ്ടസിദ്ധി, ധനലാഭം, സ്ഥാനപ്രാപ്തി, പ്രതാപ ശക്തി , രാജ ബഹുമതി. കാര്യവിജയ o
മുതലായവഫലം
ഗുന്നാ ഭാവൃദ്ധിയ്ക്കായി ദേവി പ്രീതികരമായ വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിക്കുക –

Facebook Comments

COMMENTS

- Advertisment -

Most Popular

മനഃശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ തുടർ ലേഖനവുമായി മലയാളി മനസ്സിൽ എത്തുന്നു പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ ശ്രീ KG ബാബുരാജ്.

"വീക്ഷണങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രം" എന്ന മനഃശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ തുടർ ലേഖനവുമായി വെള്ളിയാഴ്ചതോറും മലയാളി മനസ്സിൽ എത്തുന്നു.. പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ ശ്രീ KG ബാബുരാജ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവായ്ക്കടുത്ത് വെസ്റ്റ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി യായ ശ്രീ കെ ജി...

മലയാളിമനസ്സ്.. ആരോഗ്യ വീഥി

ഇയര്‍ ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍. ഇയര്‍ഫോണുകളില്‍ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം ചെവിയില്‍ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഇത് സ്ഥിരമായ കേടുപാടുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ശ്രവണ രീതികള്‍ മൂലം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു...

ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ✍പ്രൊഫസ്സർ എ.വി. ഇട്ടി

തെറ്റു തിരുത്താനുള്ള ആർജ്ജവം നേടിയെടുക്കാം .......................................................................................................... സന്യാസി പതിവുപോലെ, തൻ്റെ പൂജാമുറിയിൽ കയറിയപ്പോൾ, അവിടിരുന്ന തൻ്റെ സ്വർണ്ണത്തളിക കാണാനില്ല! തൻ്റെ ശിഷ്യരിൽ ആരെങ്കിലുമായിരിക്കും അതെടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുറപ്പായിരുന്നു. എടുത്തത് ആരാണെങ്കിലും, തന്നോടു രഹസ്യമായി പറയുവാൻ ഗുരു ശിഷ്യരോടു...

ശുഭദിനം | 2023 | ഫെബ്രുവരി 9 | വ്യാഴം ✍കവിത കണ്ണന്‍

വീട്ടിലേക്ക് പച്ചക്കറി വില്‍ക്കാന്‍ വന്ന സ്ത്രീ ഒരു കെട്ട് ചീരയ്ക്ക് 20 രൂപ വില പറഞ്ഞു. അമ്മ അതിന്റെ പകുതി വില പറഞ്ഞു. 18 രൂപ വരെ വില്‍പനക്കാരി പറഞ്ഞെങ്കിലും അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല....
Facebook Comments
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: