17.1 C
New York
Sunday, October 2, 2022
Home Special ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

ഈയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ..? (വാരഫലം)

തയ്യാറാക്കിയത്: പ്രശസ്ത ജോതിഷ പണ്ഡിതൻ പയ്യന്നൂർ ശശിധരപ്പൊതുവാൾ

🕉️ നക്ഷത്ര വാരഫലം
2021 ജനുവരി 31 മുതൽ ഫിബ്രവരി 06 വരെ നക്ഷത്ര വാരഫലം

🕎 മേടം രാശി (അശ്വതി ഭരണി – കാർത്തിക 1/4)
സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടും ഗൃഹനിർമ്മാണകാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പർമ്മിറ്റ് കൾ പാസ്സായി കിട്ടും ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ വേണം – വീഴ്ച പറ്റാൻ സാദ്ധ്യത
പരിഹാരങ്ങൾ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്കു മാല – പായസം സമർപ്പിച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
🕎 എടവം രാശി (കാർത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകീര്യം 1/2)
വിവാഹാലോചനകളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് വാരം അനുകൂലം – സാമ്പത്തി പ്രതിസന്ധി മൂലം ചിട്ടി , വായ്പ്പാ തവണ കൾ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം – പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ചെറു കലഹങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം
പരിഹാരം – വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്ക്- മാല, പാൽപ്പായസം സമർപ്പിച്ച്‌ പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
🕎 മിഥുനം രാശി (മകീര്യം 1/2 തിരുവാതിര പൂണർതം 3/4)
ആരോഗ്യ വിഷയത്തിൽ പണം ചിലവാക്കണ്ടി വരും – സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിലധികം യാത്രകൾ വേണ്ടി വരും സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ മാറി നില്ക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെടും
പരിഹാര o – ശാസ്താവിന് നീരാജ്ജനം – വിഷ്ണുവിങ്കൽ പാൽപ്പായസം, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ പാരായണം മുതലായവ ചെയ്യുക
🕎 കർക്കിടകം രാശി (പൂണർതം 1/4, പൂയ്യം, ആയില്യം, ) അകന്ന് നില്ക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് യോജിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്ന് ചേരും- വിടുപണി ആലോചിക്കുന്നവർക്ക്
അനുകൂല സമയമാണ് പ്രവത്തിതടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങി കിട്ടും
ദേവിക്ഷേത്രത്തിൽ കടും മധുര പായസം സമർപ്പിച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
☮️ ചിങ്ങം രാശീ (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)
ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളോ അധികാരങ്ങളോ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട സമയമാണ് – ദൂര സഞ്ചാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഗുണം ലഭിക്കില്ല -പിതൃപ്രീതിയില്ലത്തതും ദോഷാനുഭവം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയാക്കും.
പരിഹാരം – ഹനുമാൻ സ്വാമിഭജനം കൊണ്ട് ദോഷനുഭവം കുറക്കുവാൻ സാധിക്കും
കന്നി രാശി (ഉത്രം3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2)
ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെടും പ്രണയിക്കുന്നവർക്കു തടസ്സങ്ങൾ മാറി കിട്ടും വിദ്യാത്ഥികൾക്ക് ഈ വാരം ഗുണമാണ്
ദോഷഫലങ്ങൾ കുറക്കുവാൻ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി യ്ക്ക് പാലഭിഷേകം പുഷ്പ്പാഞ്ജലി നടത്തി പ്രാർത്ഥിയ്ക്കു ക
☮️ തുലാവം രാശി (ചിത്തിര 1/2, ചോതി വിശാഖം 3/4)
പതന ഭയം ഉണ്ടാകും – അനാവശ്യ ചിലവു ക്രമാതി ധമായി വർദ്ധിയ്ക്കും പ്രവാസികൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള സമയമാണ് – അലർജി രോഗമുള്ളവർക്ക് രോഗ വർദ്ധന പ്രതീക്ഷിക്കണം
പരിഹാരം – ശാസ്താവിന് നീരാജനം, ദേവിയ്ക്ക് കടുംപായസം മുതലായവ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക
☮️ വൃശ്ചികം രാശി – (വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
ആരോഗ്യപരമായ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടും വിച്ചാർത്ഥികൾക്ക് പഠന കാര്യത്തിൽ അലസത വർദ്ധിയ്ക്കും വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ശുഭസു ചകങ്ങളായ വിവരങ്ങൾ ലഭിയ്ക്കും
പരാഹാരം – ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ പായസം വിളക്ക്- മാലാ , പുഷ്പാഞ്ജലി സമർപ്പിയ്ക്കുക
☮️ ധനു രാശി – (മൂലം -പൂരാടം ഉത്രാടം 1/4)
നഷ്ടപ്പെട്ട രേഖകളിൽ പുതിയവ കിട്ടാനുള്ള നടപടികളിൽ വിജയ സാദ്ധ്യത – കുടുംബത്തി സൗമ്യമായ
അന്തരിക്ഷം ഉണ്ടാകും അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള സമയമാണ് – മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
പരിഹാരങ്ങൾ – ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്ക് മാല, പായസം കഴിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക.
☮️ മകരം രാശി (ഉത്രാടം 3/4 തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)
ഇവർക്ക് ജന്മ ശനി ജന്മവ്യാഴ o നടക്കുന്ന സമയമാണ് – വിഷാഗ്നി ഭയം ബന്ധുക്കൾക്ക് രോഗ ദുരിതങ്ങൾ യാത്ര ദ്യരീതങ്ങൾ സ്വജന കലഹം , ധനനാശം മുതലായ അനുഭവപെടാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള സമയമാണ് – പരിഹാരങ്ങൾ – വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ പാരായണം ചെയ്തു വിഷ്ണുഭജനവും ശാസ്താ ഭജനവും ചെയ്യുക
☮️ കുംഭം രാശി (അവിട്ടം 1/2 ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി ) –
അസഹൃ ദുഃഖം, ധനനഷ്ടം, സന്താന ക്ലേശം ശ്രത്രു വൃദ്ധിയവയാണ് ഫലം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപ്പായസം വഴിപാട് ഉം ഏഴര ശനി ദോഷപരിഹാരമായി ശാസ്താവിന്
നീരാഞ്ജനം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുക
☮️ മീനം രാശി – (പൂരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി )
അഭിഷ്ടസിദ്ധി, ധനലാഭം, സ്ഥാനപ്രാപ്തി, പ്രതാപ ശക്തി , രാജ ബഹുമതി. കാര്യവിജയ o
മുതലായവഫലം
ഗുന്നാ ഭാവൃദ്ധിയ്ക്കായി ദേവി പ്രീതികരമായ വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിക്കുക –

Facebook Comments

COMMENTS

- Advertisment -

Most Popular

ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമുകളിലെ വെടിവയ്പ്പുകളും ആക്രമണ ഭീഷണികളും മൂലം ലോക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു

ഫിലാഡൽഫിയ -- ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമുകളിലെ സമീപകാല ഭീഷണികളുടെയും, വെടിവയ്പ്പുകളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ മേഖലയിലെ നിരവധി ഏരിയ ഹൈസ്‌കൂളുകൾക്ക് സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, റദ്ദാക്കുകയോ ക്രമീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പ്ലിമൗത്ത് വൈറ്റ്മാർഷ് ഹൈസ്‌കൂളിന്റെ സായാഹ്ന ഗെയിമിൽ...

വിദ്യുച്ഛക്തി ഉപയോഗിച്ചു മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യ  വിമാനം പറന്നുയർന്നു.യു എസ്സിനു ചരിത്ര നേട്ടം

വാഷിംഗ്‌ടൺ: ലോകത്തിലാദ്യമായി  വിദ്യുച്ഛക്തി ഉപയോഗിച്ചു മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യ വിമാനം പറന്നുയർന്നത്‌ യു എസ്സിനു ചരിത്ര നേട്ടം സമ്മാനിച്ചു .ആലീസ് എന്നു നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ഇലക്‌ട്രിക് പാസഞ്ചർ വിമാനം  വാഷിങ്ടണിൻ ഗ്രാന്റ്...

വായു മലിനീകരണം; ഡല്‍ഹിയില്‍ പുക പരിശോധന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ ഇനി ഇന്ധനം ലഭിക്കില്ല.

പുക പരിശോധന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇനി മുതൽ ഇന്ധനം ലഭിക്കില്ല. ഈ മാസം 25 മുതല്‍ പമ്പുകളില്‍നിന്ന് പെട്രോളും ഡീസലും ലഭിക്കാന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. രണ്ട് മാസങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം തണുപ്പുകാലം വരാനാരിക്കെയാണ് വായൂമലിനീകരണ തോത്...

കോടിയേരിയുടെ മരണം; സര്‍ക്കാരിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്‍ ഉദ്ഘാടനം മാറ്റി.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാറ്റി. സിപിഐഎം മുന്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് പരിപാടി മാറ്റിവച്ചത്. പകരം അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം നടത്തും. ഞായറാഴ്ച...
Facebook Comments
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: