17.1 C
New York
Tuesday, May 17, 2022
Home Religion മധുര മീനാക്ഷി കോവിൽ-4 - തിരുവിളയാടൽ പുരാണം

മധുര മീനാക്ഷി കോവിൽ-4 – തിരുവിളയാടൽ പുരാണം

ലൗലി ബാബു തെക്കെത്തല

തിരുവിളയാടൽ പുരാണം

മധുര മീനാക്ഷി ദേവിയുടെയും സോമസുന്ദര ഭഗവാന്റെയും വീര കഥകൾ ആണ് തിരുവിളയാടൽ പുരാണം. അത്ഭുതകരവും ദിവ്യവുമായ തിരുവിളയാടൽ എന്ന പുരാതന ഇതിഹാസ കഥളുടെ (തിരു-വിളയാടൽ-പുരാണം) ഉദ്ദേശം, മധുരയും അതിലെ രാജാക്കന്മാരും സോമസുന്ദര ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളും ദൈവികമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുക എന്നതാണ്. സ്ഥലത്തിന്റെ പവിത്രത, വിശുദ്ധ ജലസ്രോതസ്സുകൾ, മൂർത്തിയോഗ്യത (മൂർത്തി സ്ഥലം-തീർത്ഥം) എന്നിവയാൽ മധുരൈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു.
ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇരിപ്പിടം എന്ന നിലയിൽ, 64 അത്ഭുത സംഭവങ്ങളുടെ രംഗമാണ് മധുര.

പരഞ്ജോതി മഹർഷിയാണ് ഈ വീര കഥകളുടെ രചയിതാവ്. 350 വർഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം അവ രചിച്ചത്. തിരുമരയ്ക്കാട് ചോളരാജ്യത്തിലെ മീനാക്ഷി സുന്ദര ദേശികരുടെ മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സംസ്കൃതത്തിലും തമിഴിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയിരുന്നു. ശൈവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ശൈവ സിദ്ധാന്ത തത്ത്വചിന്ത, സംഘ സാഹിത്യം എന്നിവയുടെ സുപ്രധാന ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒരിക്കൽ തന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ മീനാക്ഷി ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും മധുരയിലെ ശിവന്റെ അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ഒരു പാരമ്പര്യം പറയുന്നു.

പഠിച്ച കവികളുടെ ബോർഡിന് മുമ്പാകെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഐതിഹാസിക പുരാണം അവതരിപ്പിച്ചത്. വേദാരണ്യപുരാണം, എന്നിവയും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം: സംസ്‌കൃത ഹാലസ്യ മാഹാത്മ്യം, ശിവന്റെ അദ്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിന്റെ മൂലരൂപമാണ്. തേവാരം, തിരുവാശാകം, കല്ലാടം, ചിലപ്പതികാരം മുതലായ കൃതികളിൽ ഇവ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. പരഞ്ജോതി മഹർഷിയുടെ തിരുവിളയാടൽ പുരാണം പ്രുംമ്പപത്ര പുലിയൂർ നമ്പിയുടെ വായ്‌ടയാർ തിരുവിളയാടൽ പുരാണം, കദംബ വനപുരാണം, സുന്ദരപാണ്ഡ്യം എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതിനായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. പരഞ്ജോതിയുടെയും പെരുമ്പാത്ര പുലിയൂർ നമ്പിയുടെയും കൃതികൾ തിരുവിളയാടൽ പുരാണം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.

തിരുവിളയാടൽ പുരാണങ്ങളിൽ ചിലത് കുറിക്കുന്നു.

ഈ പുരാണ കഥകൾ ശങ്കരസംഗീത ദേവതയായ ഉമയോട് പരമശിവൻ വിവരിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അതു കേട്ട മുരുകൻ അത് അഗസ്ത്യനു കൊടുത്തു. അതിൽ വിശുദ്ധ നഗരമായ മധുരയെക്കുറിച്ച് പരാമർശച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ .

1.ദേവലോകത്തെ ക്ഷാമം

ക്രേതയുഗത്തിൽ, ദേവേന്ദ്രൻ ദേവലോകത്തു പാട്ടിന്റെയും നൃത്തത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു.ഇതു കാരണം, ദേവഗുരുവിനെ (വ്യാഴ ഭഗവാൻ) ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ അവഗണന മൂലം ദേവഗുരു ദേവലോകം വിട്ടുപോയി തൽഫലമായി, സമൃദ്ധി കുറയുകയും ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ദ്രന് തന്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് ആരാഞ്ഞു ബ്രഹ്മദേവൻ ഇന്ദ്രനോട് അസുരഗുരുവായ തുവാടയുടെ മകൻ വിശ്വരൂപനെ ദത്തെടുക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു.അതിൻ പ്രകാരം ചെയ്തു കൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ തനിക്കുവേണ്ടി ഒരു യാഗം നടത്താൻ വിശ്വരൂപനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.എന്നാൽ യാഗം നടത്തുമ്പോൾ വിശ്വരൂപൻ പറഞ്ഞതും ഉള്ളിൽ ഇച്ഛിച്ചതും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു, “ദേവന്മാർ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടട്ടെ” എന്നായിരുന്നു ഉച്ചാരണം. എന്നാൽ ഉള്ളിൽ അസുരന്മാർ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം, ദേവന്മാർക്ക് ക്ഷാമം തോന്നുക എന്നത് ആണ് വിശ്വരൂപൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് ഇന്ദ്രൻ തന്റെ ദിവ്യമായ അവബോധത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ അവൻ തന്റെ (വിശ്വരൂപന്റെ) മൂന്ന് തലകൾ വെട്ടിയെടുത്തു, അത് ‘കാടയ്’, ‘കുരുവി ‘, ‘സിച്ചിലി’ എന്നീ പക്ഷികളായി മാറി, പറന്നുപോയി. കൊലപാതകം എന്ന ഹീനമായ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ,ഇന്ദ്രനെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രായശ്ചിത്തമായി മരങ്ങൾ, മണ്ണ്, വെള്ളം, എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ദേവന്മാർ ഇന്ദ്രനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു
.
2.ദേവേന്ദ്രന് കിട്ടിയ ശാപവും മോക്ഷവും

വിശ്വരൂപൻ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വാർത്ത അച്ഛനായ തൂവാട്ട അറിഞ്ഞു . അനിയന്ത്രിതമായ രോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം ഒരു യാഗം നടത്തി, യാഗത്തിൽ നിന്ന് ‘വൃദ്ധ ശൂരൻ’ എന്ന വലിയ ഹൃദയശൂന്യനായ ഒരു രാക്ഷസനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇന്ദ്രനെ കൊല്ലാൻ തുവാട്ടു കല്പിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ പരാജയപ്പെട്ടു.
പിന്നീട് തതീശി മഹർഷി നൽകിയ നട്ടെല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ആയുധവുമായി തപസ്സനുഷ്ടിക്കുന്ന പോലെ കടലിൽ മറഞ്ഞ വൃദ്ധ ശൂരനുമായി ഇന്ദ്രൻ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി. ഇന്ദ്രന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം അഗസ്ത്യ മുനി സമുദ്രം കുടിച്ച് വറ്റിച്ചു. വൃദ്ധ ശൂരനെ തുറന്നുകാട്ടി,ഇന്ദ്രൻ ശിരഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടു, അവന്റെ രക്തം സമുദ്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു. വീണ്ടും, ബ്രഹ്മഹത്യയുടെ പാപം ഇന്ദ്രനെ പിടികൂടി.അദ്ദേഹം വ്യാസഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ വന്ന് തിരുകടവൂർ, കാശി, കാഞ്ചി, എന്നിവിടങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തി അവസാനം കദംബവനത്തിൽ (കദംബവനം) എത്തി അവിടെ ശിവലിംഗം നിർമ്മിച്ച് സോമസുന്ദരനെ ആരാധിച്ച് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി. പിന്നെ ഇന്ദ്രാണിയോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി, അതിനുശേഷം ഭരണം നടത്തി. അങ്ങനെ കദംബവനത്തിൽ വച്ച് സോമസുന്ദരനെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ അവൻ തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിക്കപ്പെട്ടു.

3. മധുരയുടെ സ്ഥാപനം

നഗരത്തിലെ മനവൂരിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യാപാരി ധനഞ്ജയൻ. ഒരിക്കൽ കദംബ വനത്തിലെത്തി അവിടെ ഇന്ദ്രൻ സ്ഥാപിച്ച ശിവലിംഗം കണ്ടെത്തി. അതേ സമയം കുലശേഖര പാണ്ഡ്യൻ രാജാവിന് ഒരു ദർശനം . അവൻ പൂജിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാരും അവിടെ ആരാധിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു തന്റെ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാണ്ഡ്യനോട് ധനജ്ഞയൻ കദംബ വനത്തിൽ ശിവലിംഗം കണ്ടെത്തിയത് പറഞ്ഞു. അന്നു രാത്രി സോമസുന്ദർ ഒരു സിദ്ധനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും വനത്തെ ഒരു നഗരമാക്കാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.വനത്തിൽ ഒരു അത്ഭുത ക്ഷേത്രം പണിയാൻ രാജാവ് വിദഗ്ധരെ ശേഖരിച്ചു. അതിനായി അദ്ദേഹം ശാന്തി ചടങ്ങ് നടത്തുമ്പോൾ, സോമ സുന്ദരർ ചന്ദ്രക്കലയിൽ നിന്ന് ഗംഗാജലവുമായി മന്നത്തെ ഒഴുകാൻ അനുവദിച്ചു. അതിന് മധുരം ആയിരുന്നതിനാൽ ഈ സ്ഥലത്തിന് മധുര എന്ന പേര് ലഭിച്ചു. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുലശേഖര പാണ്ഡ്യൻ തന്റെ മകനായ മലയതുവാസ പാണ്ഡ്യനെ കിരീടമണിയിച്ചു

4.ഉമാദേവി പാണ്ട്യ രാജാവിനു മകളായി ജനിക്കുന്നു

മലയത്തുവാസൻ പാണ്ട്യ രാജാവിനും ഭാര്യ കാഞ്ചനമാലയ്ക്കും മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ചു..അതിനാൽ അവർ പുത്ര കാമേഷ്ടി യാഗം നടത്തി. ഉമാദേവി മൂന്നുവയസ്സും മൂന്ന് സ്തനങ്ങളുള്ള പെൺകുട്ടിയായി യാഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കാഞ്ചനമാലയുടെ മടിയിൽ വന്നിരുന്നു . പെൺകുട്ടിയുടെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് രാജാവ് ആശങ്കാകുലനായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവൾ സാധാരണ പ്രകൃതി പ്രാപിക്കുമെന്ന ‘അശരീരി’ ഉണ്ടായിരുന്നു. പരമശിവന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അവൾക്ക് തടത്തഗൈ എന്ന് പേരിട്ടു. അവൾ സൈനിക കലകളും വിവിധ ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും പഠിച്ചു. ഒരു ശുഭദിനത്തിൽ മലയതുവാസൻ അവൾക്കായി ഒരു കിരീടധാരണ ചടങ്ങ് നടത്തി. അവളുടെ പിതാവിന്റെ മരണശേഷം അവൾ നീതിയും കളങ്കവുമില്ലാതെ ഭരിച്ചു. ഒരു കന്യക (കന്നി) ഭരിച്ചിരുന്ന നാടായതിനാൽ പാണ്ഡ്യൻ ദേശം ‘കന്നി നാട്’ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു.

5. തടത്തഗൈയുടെ കല്യാണം

തടത്തഗൈയുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് കാഞ്ചനമാലൈ വിഷമിച്ചപ്പോൾ, തക്കസമയത്ത് വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് അവൾ മറുപടി നൽകി. ഇടക്കാലത്ത്, അവളുടെ ദേശത്തിന്റെ എട്ട് ദിക്കുകളിലും അവളുടെ ശക്തി സ്ഥാപിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു. തന്റെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കരുതെന്ന് അവൾ അമ്മയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ചതുർഭുജസൈന്യത്താൽ അനേകം ദേശങ്ങൾ കീഴടക്കിയ അവൾ തിരുകൈലാസത്തിൽ ചെന്ന് നന്തിയോട് മറ്റൊരു ശിവഗണങ്ങളെ തോല്പിച്ചു. അപ്പോൾ പരമശിവൻ തന്നെ അവളെ നേരിട്ടു, ആ നിമിഷം അവളുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്തനം അപ്രത്യക്ഷമായി അവളിൽ ലജ്ജയുണ്ടായി മധുരയിലേക്ക് മടങ്ങി. ‘അശരീരി’ നേരത്തെ പ്രവചിച്ചതുപോലെ പരമശിവൻ തന്നെ അവളുടെ ഭർത്താവായി വന്നു ; എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തോടെ അവർ വിവാഹിതരായി. ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മധുരയിലെ ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ചടങ്ങ് നടത്തുകയും ഭഗവാൻ അതിഥികൾക്ക് ഉചിതമായ വരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. കർത്താവ്( പരമ ശിവൻ )തന്നെ സൗന്ദര പാണ്ട്യൻ എന്ന പേരിൽ തടത്താഗൈയുമൊന്നിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകാ രാജാവായി ഭരിച്ചു.

6. സിൽവർ ചേമ്പറിലെ നൃത്തം

സൗന്ദര പാണ്ട്യൻ സ്വർഗ്ഗീയ ആതിഥേയരെയും രാജാക്കന്മാരെയും ഋഷിമാരെയും മധുരയിൽ ഉത്സവ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചു. പതഞ്ജലി മഹർഷിയും വ്യാകരപാദർ മുനിയും മധുരയിലെ സിൽവർ ചേമ്പറിലെ സുവർണ്ണ അറയിൽ തന്റെ നൃത്തം വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൃത്തം കണ്ടതിന് ശേഷം വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. മധുരയിൽ സിൽവർ ഡാൻസ് ചേമ്പറിൽ ഭഗവാൻ നൃത്തം ചെയ്യുകയും തന്റെ ദേവിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.ഋഷിമാർ അത്യധികം ആനന്ദഭരിതരായി, ഭഗവാൻ അവർക്ക് ധാരാളം വരങ്ങൾ നൽകി.

7.ഗുണ്ടോദരന്റെ വിരുന്ന്

ഗുണ്ടോദരന്റെ വിരുന്നിനു ശേഷവും, അത്രമാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കിടന്നു. ആയിരത്തിലൊന്ന് പോലും കഴിച്ചില്ല. തടത്തഗൈ ഭഗവാനോട് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, ഭക്ഷണം അടങ്ങിയ പാത്രങ്ങളും ദഹിപ്പിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ച് ഗുണ്ടോധരന്റെ വയറ്റിൽ അഗ്നി സൃഷ്ടിച്ചു. അവൻ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു എന്നിട്ടും അവന്റെ വിശപ്പ് ശമിച്ചില്ല. അവൻ വേവിക്കാത്ത പച്ചക്കറികൾ, പാൽ മുതലായവ കഴിച്ചു. ‘മുപ്പുരം’ നശിപ്പിച്ച അഗ്നി തന്നിൽ പ്രകടമായതുപോലെ വിശപ്പിന്റെ അഗ്നിയിൽ ഗുണ്ടോധരൻ നിരാശനായി. അവൻ വലിയ ദുരിതത്തിലായിരുന്നു.

8. ഭക്ഷണപാത്രവും വൈഗയും

ഗുണ്ടോദരൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റി തരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അന്ന പൂർണിയെ സ്മരിച്ചു ; തൽക്ഷണം തൈര് ചോറ് നിറഞ്ഞ നാല് ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.ഇതു വഴി ഗുണ്ടോദരനിൽ ആഹാരം നിറച്ചു.അവൻ ആഹാരം കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടി. പക്ഷേ, ദാഹം നിലയ്ക്കാതെ , കിണറുകൾ, തടാകങ്ങൾ, നദികൾ തുടങ്ങിയ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ കുടിച്ചു. എന്നിട്ടും അവന്റെ ദാഹം ശമിച്ചില്ല. ദാഹം ശമിപ്പിച്ചു തരാൻ അവൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഗംഗയെ തന്റെ ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കി. ഗുണ്ടോദരൻ അത് കുടിച്ച് ദാഹം ശമിപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ കല്പിച്ചതുപോലെ ആ നദിക്ക് ‘വൈഗ’ എന്ന പേര് ലഭിച്ചു.

9.സമുദ്രങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു

പരമശിവൻ പാണ്ഡ്യനായി രാജ്യം ഭരിച്ച കാലത്ത് കാഞ്ചനമാല ഗൗതമൻ മഹർഷിയെ കൊട്ടാരത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു, കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഏത് തപസ്സാണ് പുനർജന്മത്തിന്റെ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവനെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന്.ചോദിച്ചു “കായികം “മാനദം”, “വാസിഗം” എന്നിവയെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. ഇവയിൽ, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനവും ശുദ്ധീകരണ പുണ്യജലത്തിൽ (തീർത്ഥ യാത്ര ) കുളിക്കലും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് .അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ധാരാളം നദികളിൽ കുളിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതിനാൽ, എല്ലാ വെള്ളവും ലഭിക്കുന്ന സമുദ്രങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണത്തിന് അനുയോജ്യമാകും എന്ന് തടത്തഗൈ ഭഗവാനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു “എന്തിനാണ് ഒരു കടൽ?, ഏഴ് കടലുകളേയും നമ്മൾ വിളിക്കും”. അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ, സപ്തസമുദ്രങ്ങൾ മധുരയ്ക്ക് കിഴക്കുള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ എത്തി.

10.കാഞ്ചന മാലയും മലയത്തു വാസനും ശിവലോകം പൂകുന്നു

കാഞ്ചനമാലയ്‌ക്കൊപ്പം തടത്തഗൈ ടാങ്കിലെത്തി. ഭർത്താവിന്റെ കൈയിലോ മകന്റെ കൈയിലോ കാളക്കുട്ടിയുടെ വാലിലോ പിടിച്ച് കുളിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് അവിടെയുള്ള പുരോഹിതൻ കാഞ്ചന മാലയോട് പറഞ്ഞു. ഉടനെ സൗന്ദരപാണ്ഡ്യൻ ഇന്ദ്രനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മലയത്തുവാസനെ കാഞ്ചനമാലയുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി . സന്തോഷത്തോടെ അവൾ അവന്റെ കൈപിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി, അവർ ഇരുവരും ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ വാഹനത്തിൽ ശിവലോകത്തിലേക്ക് കയറി.

11.ഉഗ്രപാണ്ഡ്യന്റെ ജനനം

രാജകീയ നിരയിൽ തുടരാൻ തനിക്ക് ഒരു മകൻ ജനിക്കണമെന്ന് തടത്തഗൈ ആഗ്രഹിച്ചു. തന്റെ മൂന്നാം കണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മുരുകനെ ശിവൻ തടത്തഗൈയിൽ ജനിപ്പിച്ചു. അതനുസരിച്ച്, അവൾ ഗർഭിണിയായി, അവൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു. ഒരു തിങ്കളാഴ്ച, തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ പിറന്ന കുട്ടിക്ക് ഉഗ്രകുമാർ എന്ന് പേരിട്ടു. അവൻ വളർന്നപ്പോൾ, എല്ലാ പഠന ശാഖകളിലും അപൂർവ ഗുണങ്ങളോടും മികച്ച വൈദഗ്ധ്യത്തോടും കൂടി വളർന്നു അവൻ ഒരു ദിവസം ലോകത്തെ ഒരു ഭരണത്തിൻകീഴിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞു.

12.ഉഗ്ര പാണ്ട്യന്റെ വിവാഹം

സൗന്ദര പാണ്ഡ്യൻ ഉഗ്ര കുമാര പാണ്ട്യന്റെ വിവാഹം നടത്തിയ ശേഷം പട്ടാഭിഷേകം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രിമാരുമായി ആലോചിച്ചു. പട്ടാഭിഷേകത്തിനു ശേഷം ഉഗ്രകുമാറിനു കുന്തം, ചക്രം ഒപ്പം ചെണ്ടു എന്നിങ്ങനെ ആയുധങ്ങൾ നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു . മനാവൂരിലെ സോമ ശേഖരന്റെ മകൾ കാന്തിമതിയെ ഉഗ്രകുമാറിന് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു സൗന്ദര പാണ്ഡ്യന്റെ ആഗ്രഹം. അന്നുരാത്രി സോമശേഖരന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു മകളെ മധുരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഉഗ്രകുമാറിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് അറിയിച്ചു . ജ്ഞാനികൾ നിശ്ചയിച്ച ഒരു ശുഭദിനത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം. ദമ്പതികൾ സദാചാര ജീവിതം നയിച്ചു. ഒരു ദിവസം സൗന്ദരപാണ്ഡ്യൻ ഉഗ്രകുമാരനോട് ഇന്ദ്രനും വരുണനുംമേരുവും ശത്രുക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. . അവൻ തന്റെ പുത്രന് ഇന്ദ്രന്റെ തല തകർക്കാൻ ഒരു ചക്രവും കടലിനെ വരണ്ടതാക്കാൻ ഒരു കുന്തവും മേരുവിന്റെ അഹങ്കാരത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ചെണ്ടുo നൽകി. തുടർന്ന് ഉഗ്രകുമാറിനെ സിംഹാസനസ്ഥനാക്കി; സൗന്ദര പാണ്ഡ്യനും തടത്തഗൈയും പിന്നീട് ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസമാക്കി.

ശ്രീമുരുകന്റെ അവതാരമായ ഉഗ്രപാണ്ഡ്യന്‍ എന്ന പുത്രനെ ഭരണഭാരം ഏല്പിച്ചു കൊണ്ട് അവര്‍ സുന്ദരേശ്വരനെന്നും മീനാക്ഷി എന്നും പേരുകളില്‍ ദേവ സ്വരൂപങ്ങളായി.

ലൗലി ബാബു തെക്കെത്തല ✍️

Facebook Comments

COMMENTS

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

ലൈഫ് പദ്ധതി; 20,808 വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനം ഇന്ന്; ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി.

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയില്‍ നിര്‍മിച്ച വീടുകളുടെ താക്കോല്‍ദാനം ഇന്ന്. പുതുതായി നിര്‍മിച്ച 20,808 വീടുകളുടെ താക്കോല്‍ദാനത്തിന്‍റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം കഠിനംകുളത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വഹിക്കും. വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍...

യുക്രെയിനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയ വിദ്യാ‍ര്‍ത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പഠനം തുടരാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം.

യുക്രൈനിൽ നിന്നും നാട്ടിലെത്തിയ വിദ്യാർഥ‌ികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പഠനം തുടരാനാവില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. വിദ്യാർത്ഥികർക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പഠനം അനുവദിച്ച പശ്ചിമ ബംഗാളിൻറെ നീക്കം കേന്ദ്രം തടഞ്ഞു. വിദേശത്ത് പഠനം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തുടര്‍ പഠനം...

ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി വര്‍ധിക്കാന്‍ സാധ്യത അതീവ ജാഗ്രത: മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്.

സംസ്ഥാനത്ത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി വര്‍ധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. ഇനിയുള്ള 4 മാസങ്ങള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പകര്‍ച്ച വ്യാധികള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ...

മീന്‍എണ്ണ കഴിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഹൃദ്രോഗ സാദ്ധ്യത കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പഠനം

മീന്‍എണ്ണ ഗുളിക അഥവാഫിഷ് ഓയില്‍സപ്ലിമെന്റുകളെക്കുറിച്ച് നാമെല്ലാം സുപരിചിതരാണ്. എണ്ണമയമുളള മത്സ്യങ്ങളായ സാല്‍മോണ്‍, വെളുത്ത മത്സ്യം, മത്തി എന്നിവയില്‍നിന്നും അവയുടെ തോലുകളില്‍നിന്നുമാണ് മീന്‍ എണ്ണ എടുക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്....
Facebook Comments
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: