17.1 C
New York
Wednesday, January 19, 2022
Home Religion ബൈബിളിലൂടെ ഒരു യാത്ര (5)

ബൈബിളിലൂടെ ഒരു യാത്ര (5)

പ്രീതി രാധാകൃഷ്ണൻ ✍

വിശ്വാസവും ആദ്യസ്നേഹവും

“കാൺമിൻ നാം ദൈവമക്കളെന്നു വിളിക്കപ്പെടാൻ പിതാവ് നമ്മുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു. ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതു കൊണ്ടു നമ്മെയും അറിയുന്നില്ല “
നമ്മൾ ദാസന്മാരല്ല മക്കളാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നല്ലമനസാക്ഷിയോടു ചെല്ലുവാൻ കഴിയണം.

ദാനിയേൽ 3 17 to 26
ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നു പുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ബാബേൽ രാജാവായ
നെബുഖദ്നേസർ രാജാവിന്റെ കാലത്തു ശദ്രക്ക്, മേശക്ക്, അബേദ്നെഗോവെ എന്നിവരെ ബാബേൽ സംസ്ഥാനത്തിലെ കാര്യാദികൾക്ക് മേൽവിചാരകാരാക്കി. രാജാവ് പൊന്നു കൊണ്ടു ഒരു ബിംബം ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് വിളംബരം ചെയ്തു എല്ലാ ദേശത്തും അറിയിക്കുകയും എല്ലാവരും വാദ്യോപകരണങ്ങളുമായി ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും അതിൻ പ്രകാരം സകല വംശങ്ങളും, ജാതികളും ഭാഷക്കാരും രാജാവ് നിർമ്മിച്ച സ്വർണ്ണ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ രാജ്യത്തു കാര്യവിചാരകന്മാരായി നിയമിച്ച യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ മൂന്നു പുരുഷന്മാർ സ്വർണ്ണ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. രാജാവ് ഉഗ്രകോപവും ക്രോധവും പൂണ്ടു അവരെ തിരുമുമ്പിൽ കൊണ്ടു വരുവാൻ കല്പിച്ചു. കാരണങ്ങൾ തിരക്കുകയും ഇനിയും നമസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടു കളയുവാനും കല്പിച്ചു. യഹൂദരുടെ ദൈവത്തെ രാജാവ് വെല്ലുവിളിച്ചു ഭീക്ഷണി മുഴക്കി. പുരുഷന്മാർ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല അവർ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്നു.

“ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ ഞങ്ങളെ ഏരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ നിന്നും രാജാവിന്റെ കൈയ്യിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും “

രാജാവ് കോപിഷ്ഠനായി ചൂള പതിവായി ചൂടുപിടിപ്പിച്ചതിൽ ഏഴു മടങ്ങ് ചൂടാക്കുവാൻ കല്പിച്ചു. മഹാബലവാന്മാരായ ചില പുരുഷന്മാരോട് മൂന്നു പേരെയും ബന്ധിച്ചു തീച്ചുളയിൽ ഇടുവാനും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ രാജകല്പന കർശനമായതിനാൽ മൂന്നു പുരുഷന്മാരെ തീച്ചൂളയിൽ ഇടുകയും ചൂട് കഠിനമായതിനാൽ എടുത്തു കൊണ്ടു പോയ പുരുഷന്മാരെ അഗ്നി ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് രാജാവ് ഭ്രമിച്ചു കാരണം മൂന്നു പുരുഷന്മാർക്ക് പകരം നാലു പുരുഷന്മാർ കെട്ടഴിഞ്ഞു തീയിൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടു. അവർക്ക് ഒരു കേടു തട്ടിയിട്ടുമില്ല നാലാമത്തവന്റെ രൂപം ഒരു ദൈവപുത്രനോട് ഒത്തിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം താൻ ആശ്രയിക്കുകയും, വേറൊരു ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയോ നമസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ രാജകല്പന പോലും മറുത്തു പറഞ്ഞു തങ്ങളെത്തനെ ഏല്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവം നേരിട്ടിറങ്ങി അവരെ രക്ഷിച്ചു.വിശ്വാസം പഴങ്കഥയല്ല ഉറപ്പുള്ള ഇന്നിന്റെ യാത്രയാണ്.

വിശ്വാസത്തിന്റെയും, സ്നേഹത്തിന്റെയും മുന്നിലേത് ബന്ധനവും, പ്രശ്നങ്ങളും വഴിമാറിതരും.ഭൗതീകമായ നന്മയും ഉയർച്ചും, ആത്മീകമായ ഭാഗ്യവുമാണ് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുവിശേഷത്തിന്റെ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടുന്നത് വചനത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ്.

സ്നേഹം
വെളിപ്പാട് 2 4 to 5
“നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് ഒരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട്. നീ ഏതിൽ വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്തു മാനസന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തി ചെയ്ക.”
എല്ലാം തകർന്നു രോഗത്തിലും,ഭാരത്തിലും പ്രയാസത്തിലും, കടഭാരത്താലും വലഞ്ഞപ്പോൾ ആരുടെയോ വായിൽ നിന്ന് കേട്ട സുവിശേഷ പൊരുൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും, മെഡിക്കൽ സയൻസിനുമപ്പുറം നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിച്ചില്ലേ.ആ വിശ്വാസമാണ് ഭൗതീക നന്മകൾ വന്നു ജീവിതത്തോട് ചേർന്നപ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത്. ഈ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് യോഹന്നാന് യേശു വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്. തകർച്ച നേരിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നത് നീ ചെയ്ത പ്രവർത്തി ദോഷത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ “യേശുവേന്നു” വിളിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്ന സമാധാനം അതാണ് ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ തരുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ തീഷ്ണത.

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 56 11
“ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു
ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല മനുഷ്യൻ
എന്നോട് എന്തു ചെയ്യുവാൻ കഴിയും.”

സംസ്കാരസമ്പന്നരായ മനുഷ്യർ ഇന്നും അന്ധ വിശ്വാസവും, അനാചാരങ്ങളിലും കൂടിയാണ് യാത്ര. അവിടെയൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുന്നു. ഒരാൾക്ക് വിദ്വേഷം, പക തോന്നിയാൽ അവരെന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഭിചാര പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലോ ഈ ഭയപ്പാടുകൾ ഉള്ളിൽ വരുന്നയാൾക്ക് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുകയും ക്രമേണ മനസ്സിൽ ആകുല ചിന്തകൾ നിറഞ്ഞു രോഗിയാകുന്നു. പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഒരാളെ മാനസികമായി തകർക്കുന്നത് പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരമാണ്.

“യേശു പറയുന്നത് സകല ചിന്താകുലവും അവന്റമേൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമാധാനമായി നടക്കാനാണ്”.
“ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം ഉണ്ട്, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും പ്രയാസപ്പെടാതെ, ഭരപ്പെടാതെ ലോകത്തെ ജയിച്ച യേശുയെന്റെ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ടു ഞാനും ജയാളിയായി ജീവിക്കും. ആ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ജീവിതാന്ത്യത്തോളം കൈവിടാതെ ജീവിക്കാം. മനുഷ്യപുത്രൻ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്ന പോലെ നാമും സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും വാഴും. കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾക്ക്‌ ജീവിക്കാം ആമേൻ.

പ്രീതി രാധാകൃഷ്ണൻ

COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

കെട്ടിട ഉടമയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമം., വ്യാപാരി അറസ്റ്റിൽ.

കോട്ടയ്ക്കൽ: വാടകമുറി ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കെട്ടിട ഉടമയെ തീക്കൊളുത്തി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന് പരാതി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നായാടിപ്പാറ കമ്മാടന്‍ പ്രകാശനെ (50) പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കെട്ടിട ഉടമ പരവയ്ക്കല്‍ ഇസ്മായിലിന്റെ( 58)...

പച്ചോലത്തത്തകൾ (കവിത)

പാറിപ്പറന്നിടും പച്ചോലത്തത്തകൾപൂമാനത്തായ്നർത്തനമാടുന്നുവോപൂവിനു ചുംബനമേകുവല്ലോ ചിലർചാരത്തായ് ചേഷ്ടകൾകാട്ടുകല്ലോ! പൂവിൻസുഗന്ധം നുകർന്നുടൻ,ചിലരാതേനുണ്ടുരതിനൃത്തമാടിടുന്നുവാനിൽലീലകൾപലതവർ കാട്ടിടുന്നു,ചേലിൽമാനത്തുയർന്നുപറന്നു രമിക്കുന്നവർ! ചെഞ്ചുണ്ടുചേർത്തിണയുടെ കാതിൽകിന്നാരംചൊല്ലി ക്ഷണിക്കും പറക്കാൻനീലവിഹായസ്സിൽ നീളേപ്പറന്നു വെൺമേഘങ്ങൾതൊട്ടാമോദമോടെമടങ്ങും! ദൂരേക്കു പാറിപ്പറക്കുന്നനേരം പൊൻകതിരണിപ്പാടംതാഴേ കണ്ടുവെന്നാൽഒന്നായിവന്നു നെൽകതിർമണി വെട്ടിക്ഷണനേരത്തുവാനിലുയർന്നുപാറും! സ്വന്തമെന്നോതാനവർ,ക്കൊന്നുമില്ലചിന്തിക്കുവാനോ സമ്പത്തിൻ ഭാരമില്ലനാളെയെന്നുള്ളെയാചിന്തയുമില്ലവർക്കുള്ളിലോ അൽപ്പവും കള്ളവുമില്ല! അന്തിക്കുമാമരച്ചില്ലയിൽ ചേക്കേറുംഎല്ലാം മറന്നുരമിക്കുന്നു...

പന്നൽച്ചെടികൾ (കവിത)

അവൻ്റെ രക്തംചുട്ടെരിഞ്ഞതിനാലാണ്അവരുടെ അന്നം വെന്തുവന്നത് .അവൻ്റെ ഉപ്പുകുത്തിയവേർപ്പു കൊണ്ടാണ്,അവർ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെരുചി ഭേതമറിഞ്ഞത്.ആഞ്ഞു വലിയുന്ന,അവൻ്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളായിരുന്നുഅവരുടെ ശ്വാസഗതിയുടെസ്പന്ദനങ്ങളായത് .അവൻ പാകപ്പെടുത്തിയമണ്ണിലാണ്അവരുടെ പരമ്പരകൾഅസ്ഥിവാരമിട്ടത്.അവൻ കാത്തുവച്ച,നീരൊഴുക്കുകളായിരുന്നുഅവരുടെ വരണ്ടതൊണ്ടയിലെദാഹത്തെ നനച്ചത് .അവൻ്റെ ദേഹം ചേർത്ത് പടുത്തപടുതകളിലായിരുന്നു അവരുടെസിംഹാസനങ്ങൾ ഗർജ്ജിച്ചത്.അവൻ...

വടശേരിക്കരയിൽ ജലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം: വർഗീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമം

വർഗീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ ബിജെപി ശ്രമം; പോലിസ് വസ്തുതകൾ പുറത്തുവിടണം - പോപുലർ ഫ്രണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വടശേരിക്കരയിൽ ജലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പോലിസ് കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണം നടത്തി വസ്തുകകൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് പോപുലർ...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: