17.1 C
New York
Wednesday, September 22, 2021
Home Kerala തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി_ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും കോട്ടയം ജില്ലയ്ക്ക് റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി_ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും കോട്ടയം ജില്ലയ്ക്ക് റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി_ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും കോട്ടയം ജില്ലയ്ക്ക് റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം(2020-21) കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ സൃഷ്ടിച്ചത് 50,23,338 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍. പദ്ധതിയില്‍ ഇതുവരെ ജില്ലയില്‍ കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നേട്ടമാണിത്. 62,95,000 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ഇതിന്‍റെ 79.8 ശതമാനം കൈവരിക്കാനായത് ശ്രദ്ധേയമായി. 2019-20 വര്‍ഷത്തില്‍ 38,43,602 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 25512 കുടുംബങ്ങള്‍ 100 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. 67.24 ആണ് ജില്ലയിലെ ശരാശരി. മുന്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ 13040 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതലായി തൊഴില്‍ നല്‍കാനായി. ആകെ 74712 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ ലഭിച്ചു. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തില്‍ തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും, അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ യുവാക്കളും ഇക്കാലയളവില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ സജീവമായിരുന്നു. ജില്ലയില്‍ 18നും 35നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള 1279 പേര്‍ പുതിയതായി പദ്ധതിപ്രവൃത്തികളില്‍ പങ്കാളികളായി. തൊഴില്‍ ചെയ്യാന്‍ സന്നദ്ധരായ യുവാക്കള്‍ക്ക് മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തന്നെ തൊഴില്‍ പരിശീലനം നല്‍കിവരുന്നു. അര്‍ധവിദഗ്ധ, വിദഗ്ധ തൊഴിലുകള്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് 750 രൂപ മുതല്‍ ആയിരം രൂപ വരെ വേതനം ലഭിക്കും. സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലയില്‍ 64 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ 728 പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുകയും 388 പേരെ തൊഴിലാളികളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. വേതനമായി 14,719.1 ലക്ഷം രൂപയും, മെറ്റീരിയല്‍ ഫണ്ട് ഇനത്തില്‍ 3,962.95 ലക്ഷം രൂപയും ചിലവഴിച്ചു. സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 1415 കാലിത്തൊഴുത്തുകള്‍, 1856 ആട്ടിന്‍കൂടുകള്‍, 1965 കോഴിക്കൂടുകള്‍, 494 ഫാംപോണ്ടുകള്‍, 445 അസോള ടാങ്കുകള്‍, 553 കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ്, 16 എസ്.എച്ച്.ജി വര്‍ക്ക് ഷെഡ്, 595 തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷിയിടങ്ങള്‍ എന്നിവ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കി. ശുചിത്വകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2364 കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റുകളുടെയും 2367 സോക് പിറ്റുകളുടെയും 925 മിനി എം.സി.എഫുകളുടെയും നിര്‍മ്മാണവും ഏറ്റെടുത്തു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം മിനി എം.സി.എഫുകളും അസോള ടാങ്കുകളും നിര്‍മിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. സുഭിക്ഷകേരളം ശുചിത്വ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടുത്തതില്‍ ജില്ല ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തി. ഇനി ഞാന്‍ ഒഴുകട്ടെ കാമ്പയിന്‍റെ ഭാഗമായി ജില്ലയില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 83 തോടുകള്‍ വീണ്ടെടുക്കുകയും 960 ഹെക്ടറോളം തരിശ് ഭൂമി കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. സമയബന്ധിതമായി വേതനം നല്‍കുന്നതില്‍ മികച്ചനേട്ടം (99.75%) കൈവരിച്ച് ജില്ല സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് സമയബന്ധിതമായി വേതന വിതരണം നടത്തുന്നതില്‍ 100 ശതമാനം നിലനിര്‍ത്തി. ജിയോടാഗിംഗ് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലും കോട്ടയത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനമുണ്ട്. സാമൂഹ്യ വനവല്‍ക്കരണ വിഭാഗത്തിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കിയ തണലോരം പദ്ധതിയില്‍ ജില്ലയില്‍ ഏകദേശം 2,14,900 വൃക്ഷത്തൈകള്‍ നടുകയും മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 2021 ഫെബ്രുവരി മാസത്തില്‍ ജില്ലയില്‍ നടന്ന കയര്‍ ഭൂവസ്ത്ര സെമിനാറില്‍ 10,00,000 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കരാറായിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ വിവിധ ബ്ലോക്കുകളില്‍ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ. ബ്ലോക്ക്, തൊഴില്‍ ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങള്‍, സൃഷ്ടിച്ച തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍. ഈരാറ്റുപേട്ട -5444, 379297, ഏറ്റുമാനൂര്‍- 8987, 617238,കടുത്തുരുത്തി-6495,426385, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി-10203,719933, ളാലം-5123, 323634, മാടപ്പള്ളി-4949, 268192, പള്ളം-4987,316013, പാമ്പാടി-4619,278605, ഉഴവൂര്‍-6016,410683, വൈക്കം-13238,957843, വാഴൂര്‍-4651,325515.

COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ പൊലീസ്- മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ കൂട്ടുകെട്ടെന്ന് ഇൻറലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്.

തിരുവനന്തപുരം: മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടാൻ രൂപീകരിച്ച ഡാൻസാഫിനെതിരെയാണ് ആരോപണം ഉയർന്നത്. ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വന്നതോടെ ഡാൻസാഫ് പിരിച്ച് വിട്ടു. ലോക്കൽ പൊലീസ് ഡാൻസാഫിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ചില ആരോപണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം രഹസ്യാന്വേഷണം...

കോൺ​ഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് സി പി എമ്മിൽ ചേർന്ന പി എസ് പ്രശാന്തിന് ചുമതല നൽകി സി പി എം.

കർഷക സംഘം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചുമതല. നീണ്ട വർഷത്തെ കോൺ​ഗ്രസ് ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പി എസ് പ്രശാന്ത് സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നത്. നെടുമങ്ങാട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മൽസരിച്ച...

മദർ തെരേസ അവാർഡ് ജേതാവ് സീമ ജി നായരെ ഫോമ അനുമോദിച്ചു.

സാമൂഹികക്ഷേമ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഉത്തമ മാതൃകയാകുന്ന വനിതകൾക്കായുള്ള കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസ്സോസ്സിയേഷൻ 'കല'യുടെ  പ്രഥമ മദർ തെരേസ പുരസ്കാരത്തിനർഹയായ  സിനിമാ സീരിയൽ താരവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ  സീമ ജി നായരെ ഫോമാ ദേശീയ നിർവ്വാഹക സമിതി അനുമോദിച്ചു. സാമൂഹ്യ...

രണ്ട് ഡോസ് കൊവിഷീൽഡ് എടുത്തവർക്കും പത്ത് ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ വേണമെന്ന നിർദ്ദേശം യുകെ പിൻവലിച്ചു.

രണ്ട് ഡോസ് കൊവിഷീൽഡ് എടുത്തവർക്ക് ഇനി യുകെയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. എന്നാൽ അംഗീകൃത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഇല്ല. ഇന്ത്യയിൽ വാക്സീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന രീതിയിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടെന്ന് യുകെ നിലപാടറിയിച്ചു. അതിനാൽ തന്നെ...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: